Tự động tách và tạo thành nhiều file Excel

Đăng lúc 10:28 12.11.2023

Trong trường hợp, ta có 1 file Excel dữ liệu tổng hợp, muốn tách và tạo ra nhiều file gồm dữ liệu tương ứng theo 1 tiêu chí cụ thể. Ví dụ theo từng đối tác, từng ngày, từng sản phẩm...

Lưu ý: Trong file dữ liệu tổng hợp sẽ gồm 1) Dòng trường dữ liệu (Header) và Phần bên trên - Phần này sẽ có ở tất cả các file được tách và 2) Phần dữ liệu (phần dữ liệu bên dưới Header) - Sẽ được tách dữ liệu. Có 1 Cột chọn làm tiêu chí phân tách, được Sort A to Z.

Lưu ý:
a) iColumn = [n] 'Chon cot can tach': Cột tiêu chí có thứ tự thứ [n] trong trường dữ liệu (Header).
b) iRow = [m] 'Chon dong bat dau tach': Dòng Header có thứ tự thứ [m] từ trên xuống.
c) Chương trình sẽ tạo thư mục có tên Output chứa các file sau khi tách. Có thể đổi tên thư mực Output tại dòng output = "Output" 'Doi ten o day

Sub Tachfile()
Dim iColumn As Integer
   iColumn = 1 'Chon cot can tach'
   iRow = 5 'Chon dong header'
   Dim wb As Workbook
   Dim ThisSheet As Worksheet
   Dim NumOfColumns As Integer
   Dim RangeToCopy As Range
   
   Dim WorkbookCounter As Integer
   Dim Temp As String
   Set myRangeToCopy = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
   Set myList = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
  Set myListWb = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
    

 
   Application.ScreenUpdating = False


   Set ThisSheet = ThisWorkbook.ActiveSheet
   NumOfColumns = ThisSheet.UsedRange.Columns.Count
   WorkbookCounter = 1
   For p = iRow + 1 To ThisSheet.UsedRange.Rows.Count Step 1
   
   
    
    Dim isExist As Boolean
    isExist = False
    Dim iCount As Integer
    For iCount = 0 To myList.Count - 1 Step 1
      Set strTest = ThisSheet.Cells(p, iColumn)
      If (myList.Item(iCount) = ThisSheet.Cells(p, iColumn)) Then
        isExist = True
        Exit For
      End If
    Next
    
    If (isExist = False) Then
    Set wb = Workbooks.Add
      myListWb.Add wb
      myList.Add ThisSheet.Cells(p, iColumn)
      
      Set RangeToCopy = ThisSheet.Range(ThisSheet.Cells(1, 1), ThisSheet.Cells(iRow, NumOfColumns))
      RangeToCopy.Copy wb.Sheets(1).Range("A" & wb.Sheets(1).UsedRange.Rows.Count)
      
      
      Set RangeToCopy = ThisSheet.Range(ThisSheet.Cells(p, 1), ThisSheet.Cells(p, NumOfColumns))
      RangeToCopy.Copy wb.Sheets(1).Range("A" & wb.Sheets(1).UsedRange.Rows.Count + 1)
      
    Else
      Set wb = myListWb.Item(iCount)
      Set RangeToCopy = ThisSheet.Range(ThisSheet.Cells(p, 1), ThisSheet.Cells(p, NumOfColumns))
      RangeToCopy.Copy wb.Sheets(1).Range("A" & wb.Sheets(1).UsedRange.Rows.Count + 1)
      
    End If
    
   Next p
   
   Workbooks.Application.DisplayAlerts = False
   
    
   For p = 0 To myListWb.Count - 1 Step 1
   Set wb = myListWb.Item(p)

    For iColumn = 1 To 45 Step 1
      wb.Worksheets("Sheet1").Columns(iColumn).ColumnWidth = ThisSheet.Columns(iColumn).ColumnWidth
    Next
    
    'wb.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\Current\" & myList.Item(p)'
        'Tao thu muc chua cac file da tach, mac dinh "\"'
        
        Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
        
        ' Tao thu muc Output
        Dim output As String
        output = "Output" 'Doi ten o day
        Dim exist As Boolean
        exist = fso.FolderExists(ThisWorkbook.Path & "\" & output)
        If (exist = False) Then
          Set f = fso.CreateFolder(ThisWorkbook.Path & "\" & output)
        End If
        
        
        wb.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\" & output & "\" & myList.Item(p) & "_" & Format(DateTime.Now, "yyyyMMddhhmm")
    
    wb.Close
   Next
   
   Application.ScreenUpdating = True
   Set wb = Nothing
End Sub

Xin cập nhật Mới Script cho Excel 2013, Excel 2016.

Ghi chú: Cần lưu ý 3 chỗ sau

iColumn = 2 'Chon cot can tach'
iRow = 9 'Chon dong header'
output = Format(DateTime.Now - 1, "ddMMyyyy") 'Doi ten o day

 

Sub Tachfile()
Dim iColumn As Integer
   iColumn = 2 'Chon cot can tach'
   iRow = 9 'Chon dong header'
   Dim wb As Workbook
   Dim ThisSheet As Worksheet
   Dim NumOfColumns As Integer
   Dim RangeToCopy As Range
   
   Dim WorkbookCounter As Integer
   Dim Temp As String
   Set myRangeToCopy = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
   Set myList = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
   Set myListWb = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
    

 
   Application.ScreenUpdating = False


   Set ThisSheet = ThisWorkbook.ActiveSheet
   NumOfColumns = ThisSheet.UsedRange.Columns.Count
   WorkbookCounter = 1
   For p = iRow + 1 To ThisSheet.UsedRange.Rows.Count Step 1
    
    Set firstColumnOfRowP = ThisSheet.Cells(p, 2)
    If ("" = ThisSheet.Cells(p, 1)) Then
      Exit For
    End If
    
    Dim isExist As Boolean
    isExist = False
    Dim iCount As Integer
    For iCount = 0 To myList.Count - 1 Step 1
      Set strTest = ThisSheet.Cells(p, iColumn)
      If (myList.Item(iCount) = ThisSheet.Cells(p, iColumn)) Then
        isExist = True
        Exit For
      End If
    Next
    
    If (isExist = False) Then
    Set wb = Workbooks.Add
      myListWb.Add wb
      myList.Add ThisSheet.Cells(p, iColumn)
      
      Set RangeToCopy = ThisSheet.Range(ThisSheet.Cells(1, 1), ThisSheet.Cells(iRow, NumOfColumns))
      RangeToCopy.Copy wb.Sheets(1).Range("A" & wb.Sheets(1).UsedRange.Rows.Count)
      
      
      Set RangeToCopy = ThisSheet.Range(ThisSheet.Cells(p, 1), ThisSheet.Cells(p, NumOfColumns))
      RangeToCopy.Copy wb.Sheets(1).Range("A" & wb.Sheets(1).UsedRange.Rows.Count + 1)
      
    Else
      Set wb = myListWb.Item(iCount)
      Set RangeToCopy = ThisSheet.Range(ThisSheet.Cells(p, 1), ThisSheet.Cells(p, NumOfColumns))
      RangeToCopy.Copy wb.Sheets(1).Range("A" & wb.Sheets(1).UsedRange.Rows.Count + 1)
      
    End If
    
   Next p
   
   Workbooks.Application.DisplayAlerts = False
   
    
   For p = 0 To myListWb.Count - 1 Step 1
   Set wb = myListWb.Item(p)

    For iColumn = 1 To 45 Step 1
      wb.Worksheets("Sheet1").Columns(iColumn).ColumnWidth = ThisSheet.Columns(iColumn).ColumnWidth
    Next
    
    'wb.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\Current\" & myList.Item(p)'
        'Tao thu muc chua cac file da tach, mac dinh "\"'
        
        Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
        
        ' Tao thu muc Output
        Dim output As String
        output = Format(DateTime.Now - 1, "ddMMyyyy") 'Doi ten o day
        Dim exist As Boolean
        exist = fso.FolderExists(ThisWorkbook.Path & "\" & output)
        If (exist = False) Then
          Set f = fso.CreateFolder(ThisWorkbook.Path & "\" & output)
        End If
        
        
        wb.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\" & output & "\" & "Payoo_" & StrConv(myList.Item(p), 1) & "_" & Format(DateTime.Now - 1, "ddMMyyyy")
    
    wb.Close
   Next
   
   Application.ScreenUpdating = True
   Set wb = Nothing
End Sub

 
==***==

Khoá học: Quản trị Chiến lược Dành cho các Lãnh đạo Doanh nghiệp
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Khóa học: Trở thành chuyên gia Bảo mật và tấn công ANM- Hacker mũ trắng
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Chuyên gia phân tích, tự động hóa Web iMacros
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Xây dựng ứng dụng tự động hóa AutoIT
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Khóa đào tạo Hacker và Marketing Facebook từ A - Z
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Khóa học: Phân tích và trực quan hóa dữ liệu với Power BI
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Khóa học đào tạo Marketing Facebook thông minh
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Lập trình Visual Foxpro 9 - Dành cho nhà quản lý và kế toán
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Làm chủ xây dựng Game chuyên nghiệp
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Trở thành chuyên gia Marketing Facebook thông minh
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Kỹ sảo Điện ảnh đỉnh cao với khóa học After Effect
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Trở thành chuyên gia Vẽ Đẳng Cấp với khóa học AI
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Làm Chủ thiết kế ảnh với Photoshop CC
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Dựng Phim Siêu đẳng với Adobe Premiere
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Khóa dựng phần mềm quản lý dành cho nhà Quản lý và Kế toán bằng MS ACCESS
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Khóa học Machine Learning cơ bản-Khoa học dữ liệu - AI
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Khóa học Đào tạo sử dụng Excel Chuyên nghiệp & ứng dụng
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Khóa học sử dụng PowerPoint Chuyên nghiệp & ứng dụng
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Khóa học xây dựng và quản trị hệ thống đào tạo trực tuyến
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Đóng góp nội dung

Gửi ý kiến cho ban biên tập
Gửi thông tin

Thông tin

ĐĂNG KÝ/LIÊN HỆ: